گروه توسعه گفه:

  • نیاز سنجی مقصد گردشگری و نبود دسترسی به محصولات غذایی و امکانات مورد نیاز گردشگران در جزیره هرمز،
  • بررسی مشکلات صنایع غذایی- نان محلی در جزیره و بررسی راهکارهای آن
  • شناسایی افراد مستعد در زمینه پخت نان محلی جزیره هرمز
  • جلسه توجیهی طرح آسمان با اعضاء فعال و ایجاد اشتغال برای گروه نان محلی
  • آموزش فعالیت کار گروهی نحوه همکاری به منظور تامین منافع جمعی نحوه تصمیم گیری مشارکتی مسئولیت پذیری تقویت همبستگی و انسجام گروهی  پس انداز کردن  شناخت نیازهای اولیه  فرهنگ گردشگری و …
  • انتخاب رئیس و دبیر گروه،
  • انتخاب نام گروه «شهیده فاطمه نیک »،
  • آموزش طرح توجیهی و آیین نامه
  • تدوین آیین نامه داخلی
  • تشکیل صندوق پشتیبان ( این گروه در حال تشکیل صندوق می باشند ).