گروه توسعه هنرهای تجسمی جزیره :

طی بررسی و پژوهش های باستان شناسی در استان هرمزگان، در حال حاضر پیشینه ساخت و وجود کوره هائی جهت پخت سفال منطقه به هزاره سوم پ.م (۵ هزار سال قبل) می رسد ، طی دو فصل بررسی و شناسائی باستان شناسی در شهرستان میناب و یک فصل کاوش باستان شناسی در این شهرستان همچنین شهرستان رودان، آثار بدست آمده در این منطقه، ابزار و ادوات این رشته، چرخ سفالگری که با دست به حرکت در می آید و… بیانگر قدمت سفالگری این خطه است.
بررسی فعالیت و کسب و کار آنان و همچنین آسیب شناسی و  تاثیر هنر  در جزیره هرمز بررسی شد .
مذاکره در خصوص ارتباط باورهای مردم و طراحی المان های سفالی با افراد گروه هنر جزیره و همین طور ارزیابی نقش گروه مذکور و تاثیر آن در گردشگری شهری وگردشگری دریایی صورت گرفت.
ارائه پیشنهاداتی درگروه مبنی برکار جمعی در خصوص  آموزش توسط استاد ماهر و زمینه جهت تولید و فروش محصولات  سفال فراهم شد. تصمیم گیری جمعی مبنی بر تشکیل گروه  هنری( گروه توسعه) انجام گرفت.
  • شناسایی گروه هنر جزیره و بررسی فعالیت و کسب و کار آنان؛
  • آسیب شناسی و بررسی تاثیر هنر  در جزیره؛
  • مذاکره در خصوص ارتباط باور های مردم و طراحی المان های سفالی؛
  • ارزیابی نقش گروه هنر جزیره و تاثیر آن در گردشگری شهری و گردشگری دریایی؛
  • ارائه پیشنهاد گروه مبنی بر کار جمعی در خصوص  آموزش توسط استاد ماهر و فراهم کردن زمینه جهت تولید و فروش محصولات  سفال ؛
  • تصمیم گیری جمعی مبنی بر تشکیل گروه هنری( گروه توسعه)؛