گروه توسعه هامور

صید و صیادان خطه سرزمین آفتاب و دریا دور هم جمع شده اند تا بتوانند از دریای نیلگونشان که مهمترین سرمایه  خود می باشند محافظت کنند و آنرا همراه هامورهای دریا به فرزندانشان به ارث گذارند.
زنان و مردان این گروه توسعه با این هدف دور هم جمع شده اند که علاوه بر اشتغالزایی و
بهبود معیشت خود و خانواده نقش موثری در اهداف توسعه پایدار داشته باشند.