• برگزاری دوره های آموزشی گروه توسعه گلابتون

گروه توسعه گلابتون با شرکت در دوره های آموزشی مهارت های خود را افرایش میدهند.

گروه توسعه گلابتون با شرکت در دوره های آموزشی مهارت های خود را افرایش میدهند.

  • آغاز تشکیل گروه توسعه گلابتون

  • زنان جزیره هرمز در کارهای خانه داری و صنایع دستی از قبیل زری بافی، خوس بافی، کمه زنی اشتغال دارند. ولی به دلیل عدم شناخت بازار و سلیقه مشتریان توان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را ندارند و از این هنر تنها برای امرار و معاش روز مره خود استفاده می کنند. بنابر این لازم بود که یکی از گروه های توسعه به این امر اختصاص داده شود.
    لذا در جهت حفظ و احیای این فرهنگ بومی که بتواند در تامین نیازهای زنان و معیشت خانواده نقش مهمی داشته باشد سعی کارشناسان و تسهیلگران بر آن بود تا بتوانند زنان، دختران و نوجوانانی که در این زمینه و زمینه های مکمل توسعه این هنر مشغول به فعالیت می باشند را شناسایی و یکی از گروه های توسعه را به این امر اختصاص دهند...
  • این گروه با 15 نفر از زنان فعال که هر کدام در زمینه های مختلف از جمله زری بافی، خوس دوزی، خیاطی، بازار یابی و تبلیغات و همچنین افرادی که علاقمند به مهارت افزایی می باشند،تشکیل شده است و قصد دارند که گروه خود را با آموزش این مهارت و تخصص، گسترش دهند.
    از جمله اهداف این گروه می توان به تولید صنایع دستی، معرفی و شناساندن صنایع دستی به گردشگران، بهبود وضعیت اقتصادی، استفاده از کمترین و کوتاهترین زمان برای تولیدات صنایع دستی عرضه به گردشگران، شناساندن هنر بومی به گردشگران اشاره کرد.