گروه توسعه ددی ( شیرینی پزی):

  • تهیه ساز و کار و ساماندهی مواد غذایی در قالب تشکیل تعاونی توسط کارشناسان بنیاد برکت،
  • شناسایی شیرینی پزان ماهر جزیره هرمز
  • جلسه توجیهی طرح آسمان با تک تک اعضاء فعال در این زمینه،
  • آموزش فعالیت کار گروهی نحوه همکاری به منظور تامین منافع جمعی نحوه تصمیم گیری مشارکتی مسئولیت پذیری تقویت همبستگی و انسجام گروهی  پس انداز کردن  شناخت نیازهای اولیه  فرهنگ گردشگری و …
  • انتخاب رئیس و دبیر گروه،
  • انتخاب نام گروه
  • آموزش طرح توجیهی و آیین نامه
  • تدوین پیش نویس آیین نامه داخلی
  • تشکیل صندوق پشتیبان ( این گروه در حال تشکیل صندوق می باشند ).