چهارطاقی (مکتب‌خانه)

این آثار تاریخی تا حدود زیادی تخریب‌شده‌اند و آثار محدودی از آن به‌جامانده است که مربوط به دوره تیموری و صفوی است و در خیابان پشت مدرسه جری پولاک قرارگرفته است.