چشم ­انداز

ما همواره بر پیشرفت و آبادانی توامان با بهبود محيطِ‌زيست ، ساختار اجتماعی و اقتصاد جزیره هرمز پايبنديم تا فردايي بهتر بسازیم.