چشم انداز توسعه جزیره هرمز

جزیره هرمز ، جزیره ­ای است با توسعه اقتصادی سبز مبتنی بر توانمند­سازی جامعه محلی در زمینه صنعت گردشگری و صنایع پربازده و بازرگانی که ساکنان را از اقتصاد فصلی خارج نموده و الزامات محیط زیست پایدار را رعایت نموده است. ساکنان جزیره با ارتقای توانمندی ­هایشان در توسعه جزیره مشارکت نموده و همبستگی و سرمایه اجتماعی آنان ارتقا یافته است. توسعه شهری در هرمز فشرده ، تاب ­آور و خوداتکا بوده و حمل و نقل سبز همراه با کاربری مختلط کیفیت زندگی شهری را بهبود داده است. ساختار فضایی و سازمان مدیریتی یکپارچه و هماهنگ بوده و زمینه را برای حضور فعال و بلند مدت بخش خصوصی مهیا نموده است.