نقشه پهنه‌بندی توسعه پایدار جزیره هرمز (دستورالعمل محیط‌زیستی)

با توجه به اهداف، راهبردها و سیاست‌های مشخص شده و با توجه به مدل ارزیابی توان اکولوژیک انجام‌گرفته و با انجام مطالعات گردشگری، اجتماعی و شهری در نهایت پهنه‌بندی توسعه پایدار جزیره به شکل زیر مشخص شده است.

نقشه پهنه‌بندی توسعه پایدار جزیره هرمز

جدول  “الزامات نقشه پهنه‌بندی توسعه پایدار جزیره هرمز”