پل تاریخی هرمز

روبروی مکان خانه سنقر باقی‌مانده پل قدیمی هرمز که معبر حمل نمک به اسکله بوده قرارداد، نمایی این پل طاقی شکل است و محل قرارگیری آن بین یک صخره آهکی قرارگرفته و معبر قدیمی اسکله نمک نیز در امتداد پل دیده می­ شود.