پسماند و پساب

با توجه به توسعه الزامات گردشگری و در نتیجه ورود تعداد بیشتر گردشگر ، به کارگیری سیستم های مدیریت پسماند از اصلی ترین موضوعات جزیره است . جمع آوری ، نگهداری ، دفع و بازیافت پسماند در قالب طرح مشخص و با همکاری اداره کل محیط زیست و هم چنین شهرداری هرمز مطرح شده است .

 

اجرای طرح آب و فاضلاب به صورت کامل و برگشت آب جهت تقویت سیستم آبیاری فضای سبز و توسعه گردشگری و هم‌چنین احداث سامانه‌های آبگیر باران جهت استفاده از حداقل بارندگی جزیره با توجه به شرایط اقلیمی و احیاء انواع گونه‌های گیاهی از موارد حائز اهمیت در این موضوع است.