پیاده سازی مرحله اول طرح تفکیک از مبدا پسماند جزیره هرمز
♻در این مرحله ۵۰۰ خانوار جزیره هرمز به همراه تمامی مدارس، ادارات و اقامتگاه های گردشگری توسط کارشناسان تیم مشاور تحت آموزش و پوشش طرح قرار می گیرند.