موتور ­های سه‌چرخه

سه‌چرخه­ ها بارزترین وسایل حمل‌ونقل در جزیره هستند ، این وسایل چندان ایمن نیست و ظرفیت مناسب آن جهت بازدید از جزیره حداکثر 6 نفر است و بیشتر از آن حتی در صورت اسرار راکبان این وسایل استفاده ننمایید و مکرراً رعایت نکات ایمنی و سرعت مطمئنه به رانندگان آن را فراموش ننمایید.