مرمت و بازسازی مدرسه جیری پولاک در قالب مکان اقامتی پذیرایی