غار نمکی

غارهای نمکی در سطح جزیره پراکنده هستند. یکی از مهم‌ترین این غارها در محدوده ورودی اسکله نمک و در مدر فاصله کمتر از 300 متری خانه سنقر قرارگرفته است. در زمان بازدید از این غار از هرگونه تخریب و شکستن بلور­های نمکی پرهیز شود و در صورت مشاهده این امر به مسئول تریل غار اطلاع‌رسانی کنید، چراکه این آسیب­ ها جبران‌ناپذیرند و به استحکامات خود غار نیز لطمه وارد می ­نمایند.