صید و صیادی

افزایش ذخایر آبزیان سواحل هرمز با رعایت فصل و میزان صید توسط صیادان و اجرای طرح پرورش ماهی در قفس در آب‌های این جزیره توسط سازمان شیلات و در نتیجه توسعه صنایع وابسته و فرآوری مانند پودر ماهی و … از موارد توسعه‌ای این موضوع خواهد بود. پهنه‌های مشخص پرورش ماهی در قفس و صنایع فراوری شیلات در راستای همین هدف در نظر گرفته شده است. اهمیت به دانش بومی و نقش فعال و مشارکت مردم محلی اکیداً مورد توجه است.