سیاست ها و برنامه های عملیاتی کالبدی – فضایی

افزایش فشردگی  بافت ساخته شده توسعه درون افزا
هدایت پروژه های جدید مسکن به درون شهری
جلوگیری از ساخت و سازهای در مناطق حساس اکولوژیکی و حریم ها
افزایش و مقاومت بناها در برابر مخاطرات طبیعی
افزایش کاربری های مختلط و ایجاد محلات خوداتکا
ایجاد شبکه زهکشی مناسب
افزایش تنوع مسکنی وارتقای استطاعت پذیری ان (از نظرقیمت وهمچنین فضا)
ایجاد زمینه هایی برای بهره مندی ساکنان از وام های  مسکن با استفاده از اسناد قولنامه ای
تدوین واجرای استانداردهای و ظوابط طرحی شهری هرمز با ویژگی های دوستدار معلولین و کودکان
افزایش فشردگی بافته ساخته شده و توسعه درون افزا
هدایت پروژه های جدید مسکن به درون شهری
جلوگیری از ساخت وسازها ذرمناطق حساس اکولوژیو حریم ها
افزایش و مقاومت بناها در برابر مخاطرات طبیعی
افزایش کاربری های مختلط و ایجاد محلات خوداتکا
ایجاد شبکه زهکشی مناسب
افزایش تنوع مسکنی وارتقای استطاعت پذیری ان (از نظرقیمت وهمچنین فضا)
ایجاد زمینه هایی برای بهره مندی ساکنان از وام های  مسکن با استفاده از اسناد قولنامه ای
تدوین واجرای استانداردهای و ظوابط طرحی شهری هرمز با ویژگی های دوستدار معلولین و کودکان