سیاست ها و برنامه های عملیاتی نظام مدیریتی ، حقوقی و امنیتی

سازماندهی مجدد بازیگران توسعه جزیره با محوریت استانداری و بنیاد برکت
مشارکت مردم در تصمیم سازی ، تصمیم گیری و پایش و ارزیابی مجریان و دست اندر کاران توسعه جزیره هرمز
مدیریت مبتنی بر سازمان فضایی جزیره (مدیریت پهنه ها و دستور کار آنها)
تسهیل دسترسی به کالا های مصرفی و غیر مصرفی
گسترش فعالیت های مبتنی بر صید و صیادی در جزیره
جلوگیری از تخریب محیط زیستی و گردشگری
بکارگیری فرهنگ ساکنان محلی در ایجاد امنیت
ساخت و ساز های متناسب با پدافند غیر عامل
بکارگیری آموزش و سرمایه اجتماعی در کاهش آسیب ها و مدیریت بهران