سیاست ها و برنامه های عملیاتی زیرساختی

ایجاد سیستم Distributed برق توزیع شده در جزیره هرمز
استفاده از انرژی خورشیدی و جزر و مد در تامین برق
ایجاد مرکز تحقیقات در بحث انرژی
جذب سرمایه گذار های خارجی
تنوع بخشی به منابع تامین انرژی
ایجاد دسترسی فیزیکی و اقتصادی همگانی به زیر ساخت ها
گشترش آگاهی های پایداری ساکنان شهر
به حداکثر رساندن بازیافت و استفاده مجدد از پسماندها