سیاست ها و برنامه های عملیاتی اجتماعی و فرهنگی

ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان جزیره 
افزایش آگاهی ساکنان نسبت به ظرفیت های جزیره 
جلب مشارکت ساکنان در توسعه جزیره
تقویت همبستگی ساکنان جزیره با هدف توسعه جزیره 
ارتقاء مهارت های خانواده کارآمد ساکنان جزیره 
ارتقاء مهارت های پایه ساکنان جزیره 
پیشگیری و آموزش رفتارهای پر خطر
ظرفیت سازی نهادی جهت ارتقای اعتماد نهادی
بستر سازی و رفع موانع ادامه تحصیل کودکان ترک تحصیل کرده و افراد بازمانده از تحصیل 
باز آفرینی  آداب و رسوم و ویژگی  های فرهنگی تاریخی جزیره 
معرفی پتانسیل های فرهنگی ، تاریخی ، طبیعی ، و گردشگری جزیره از طریق جشنواره ها و همایش های ملی ، منطقه ای و محلی