ساماندهی و زیبا سازی جداره و معابر اصلی شهری توسعه فضای سبز و بهسازی مبلمان شهری