ساحل چند درخت

در امتداد سنگ غراب به سمت شمال محدوده دیگری به نام ساحل چند درخت قرار دارد که به‌واسطه قرار گرفتن چند درخت در میان بومیان جزیره این نام را به خود گرفته است. این مکان نیز برای اقامت در چادر و کمپ بسیار مناسب است.