زیستگاه‌های حساس و آسیب‌پذیر

جنگل حرا: توسعه جنگل حرا در مکان‌های مشخص شده بر روی نقشه پهنه‌بندی جهت جلوگیری از فرسایش خاک، کنترل انرژی امواج، تولید مقدار بالای برگ و مواد آلی و در نتیجه توسعه ماهیگیری و هم‌چنین استفاده از پتانسیل جذب گردشگر به علت منحصر به فرد بودن این گونه گیاهی خواهد بود.

آبسنگ‌های مرجانی: پیش‌بینی و اجرای طرح حفاظت از زیستگاه‌های ویژه و حساس صخره‌های مرجانی با حمایت اداره کل محیط‌زیست و مشارکت فعال مردم بومی و جلوگیری از بارگذاری‌های توسعه‌ای آسیب گذار محقق خواهد شد.