زنان جزیره هرمز از رنگ ها رنگین کمان می سازند

هرمز سرزمین رنگ های جادویی است . زنان این گروه با جادوی دستانشان دوباره دست به خلقتی دیگر می زنند. اما اینبار با خاک های رنگی که قدرت پروردگارشان را نشان میدهد.

زنان هرمز به سرزمین آبا و اجدادیشان وفادارند و تلاش می کنند این هنر را که مدت کوتاهی است قدم به خاکشان گذاشته است را به گونه ای رقم زنند که خشمِ طبیعت را بر نینگیزند. این گروه توسعه با شعار توسعه پایدار که همان حفاظت از محیط زیست است فعالیت خود را به شیوه گروهی آغاز کرده است تا بتواند سهم مهمی در توسعه و حفاظت از محیط زیست داشته باشد.