زنان جزیره به استقبال توسعه در هرمز می روند.

 گروه های توسعه خودیار در جزیره هرمز که مدتی است در حوزه های مختلف صنایع دستی و صنایع غذایی فعالیت خود را بصورت گروهی آغاز کرده اند اکنون به این فکر هستند که دهکده صنایع دستی را به همت خود و مسئولان افتتاح کنند.

رئیس و دبیر گروه های توسعه ای به همراه مدیر دفترپیشرفت و آبادانی پایدار جزیره هرمز و مدیر طرح آسمان  از مدرسه هاجر دیدن کردند تا بتوانند  اهداف و برنامه های خود  را سامان دهی کنند.

این گروه امیدوار است که بتوانند پایه هایی محکمی در عرصه صنایع دستی جزیره هرمز ایجاد کنند تا  بتوانند سهم مهمی در توسعه اقتصادی، معرفی و نگهداشت فرهنگ و هنر در جزیره هرمز داشته باشند.