آموزش دوره های اقتصادی و اجتماعی  به اعضاء گروه

گروه توسعه گفه

 • نیاز سنجی مقصد گردشگری و نبود دسترسی به محصولات غذایی و امکانات مورد نیاز گردشگران در جزیره هرمز،
 • بررسی مشکلات صنایع غذایی- نان محلی در جزیره و بررسی راهکارهای آن
 • شناسایی افراد مستعد در زمینه پخت نان محلی جزیره هرمز
 • جلسه توجیهی طرح آسمان با اعضاء فعال و ایجاد اشتغال برای گروه نان محلی
 • آموزش فعالیت کار گروهی نحوه همکاری به منظور تامین منافع جمعی نحوه تصمیم گیری مشارکتی مسئولیت پذیری تقویت همبستگی و انسجام گروهی  پس انداز کردن  شناخت نیازهای اولیه  فرهنگ گردشگری و …
 • انتخاب رئیس و دبیر گروه،
 • انتخاب نام گروه «شهیده فاطمه نیک »،
 • آموزش طرح توجیهی و آیین نامه
 • تدوین آیین نامه داخلی
 • تشکیل صندوق پشتیبان ( این گروه در حال تشکیل صندوق می باشند ).  

 

گروه توسعه ددی ( شیرینی پزی)

 • تهیه ساز و کار و ساماندهی مواد غذایی در قالب تشکیل تعاونی توسط کارشناسان بنیاد برکت،
 • شناسایی شیرینی پزان ماهر جزیره هرمز
 • جلسه توجیهی طرح آسمان با تک تک اعضاء فعال در این زمینه،
 • آموزش فعالیت کار گروهی نحوه همکاری به منظور تامین منافع جمعی نحوه تصمیم گیری مشارکتی مسئولیت پذیری تقویت همبستگی و انسجام گروهی  پس انداز کردن  شناخت نیازهای اولیه  فرهنگ گردشگری و …
 • انتخاب رئیس و دبیر گروه،
 • انتخاب نام گروه
 • آموزش طرح توجیهی و آیین نامه
 • تدوین پیش نویس آیین نامه داخلی
 • تشکیل صندوق پشتیبان ( این گروه در حال تشکیل صندوق می باشند ).  

 

گروه توسعه هجرت

گروه  توسعه هرمز من

گروه توسعه شهید ابراهیم غلامزاده

 تعاونی خدمات گردشگری