خودرو­های وانتی

یکی دیگر از وسایل نقلیه موجود در جزیره خودرو­های وانتی است که از مکان باری آن نیز جهت حمل مسافر استفاده می ­شود ، در صورت تمایل به استفاده از این خودرو­ها از رانندگان آن بخواهید سرعت مطمئنه را حتماً مراعات نمایند.