خدمات هدایت و نظارت

 • ارائه خدمات مشاوره جهت تأمین زمین و مکان اجرای پروژه‌ها
 • ارائه خدمات مشاوره جهت اخذ مجوز­های تأسیس و راه‌اندازی طرح‌های سرمایه ­گذاری
 • خدمات هماهنگي و مديريت اجراي قراردادها در حوزه مطالعات و انجام امور مهندسي
 • اعلام استانداردهاي مهندسي و دستورالعمل‌ها پس از هماهنگي با کمیته‌های فنی
 • برنامه‌ریزی جلسات هماهنگي به‌طور منظم، رسيدگي به مسائل و موانع انجام خدمات، ثبت صورت‌جلسه تصمیم‌های گرفته‌شده و پيگيري انجام آن‌ها
 • حصول اطمينان از بهينه بودن طرح و همكاري با كارفرما در اين زمينه
 • تهيه و ارسال گزارش همراه با اعلام نظر براي مجری سند توسعه جزیره هرمز
 • ارائه خدمات نظارت و كنترل مستمر عملكرد كمي و كيفي خدمات مهندسان مشاور و پيمانكاران
 • بررسي و تائید مطالعات و طراحي مشاور به‌منظور تصويب كارفرما
 • خدمات هماهنگي و مديريت اجراي قراردادها
 • اعلام استانداردها و دستورالعمل‌ها پس از هماهنگي با کمیته‌های فنی
 • ايجاد و حفظ هماهنگي و يكپارچگي عمليات طرح با طرح‌های ديگري كه داراي ارتباط و تأثیر متقابل با طرح نوعی باشد
 • برنامه‌ریزی جلسات هماهنگي با عوامل درگير در طرح به‌طور منظم، رسيدگي به مسائل و موانع اجراي كار، ثبت و صورت‌جلسه تصمیم‌های گرفته‌شده و پيگيري انجام آن‌ها
 • كنترل مستمر عملكرد كمي و كيفي مشاوران و پيمانكاران در طول مدت اجرا
 • مستندسازی كليه فعالیت‌ها و ارائه خلاصه گزارش فعالیت‌ها به مجری
 • ارائه خدمات نظارت بر نحوه مصارف و منابع تأمین‌شده از سیسم بانکی