حفاظت خاک و آبخیزداری

اجرای طرح آبخیزداری برای زهکشی رواناب و جلوگیری از شوری و فرسایش بخش هم جوار گنبد نمکی از موضوعات مورد توجه در این بخش است.