تولید فرش دست بافت با نقش آذری با امکان اشتغال ۷۰نفر