بازدید خانم دکتر موسی پور مدیر کل اجتماعی استان کرمان از پروژه های اجرا شده در جزیره هرمز