بازار ماهی­ فروشان

در امتداد ضلع شرقی شهر هرمز و جنب میدان امام خمینی بازار ماهی‌فروشان قرارداد، صیادان جزیره بعد از صید ماهی­ و میگوی تازه خود را در این بازار به فروش می­ رسانند.