بازارچه قدیم

بعد از عبور از پاسگاه قدیم و در فاصله حدود 150 متری میدان امام خمینی و در خیابان روبری بانک ملی شهر هرمز ساختمان بازارچه قدیمی شهر هرمز قرارگرفته که دیدن آن نیز با توجه به سازه و مصالح مورد کاربرد در آن خالی از لطف نیست.