اهداف

 

  1. بالا بردن كيفيت عمومي زندگي اجتماعي ، رفاه عمومی و اقتصادی مردم جزیره با تاکید بر اقتصاد سبز
  2. گسترش کرامت و کفایت انسانی ، ظرفیت سازی و توانمندسازی نیروی انسانی و کارآمدی حداکثر در جزیره هرمز
  3. بالا بردن سطح مشارکت اجتماعی در فعالیت­ های اقتصادی و توسعه ه­ای جزیره
  1. افزایش و رشد کارایی و اثر بخشی طرح توسعه جزیره
  2. توسعه مهارت و دانش شغلی در سطح جزیره
  3. اجرای کامل طرح های عمرانی و سرمایه­ گذاری در جزیره و جلوگیری از توقف سرمایه گذاری در طرح­ ها و پروژه ها
  4. ایجاد فضای کاری مناسب و رضایتمندی کارکنان