ارزش ها

 

دفتر ما تلاش بر ايجادِ محيطي دارد كه در آن اين ارزش‌ها در كليه‌ي وجوهِ سازماني رعايت ‌شوند:

  • مشتري‌مداري
  • رعايت شخصيت حقوقي شهروندي
  • تعهد در كيفيت
  • گراميداشت شانِ افراد
ارزش ‏ها و فرهنگ کاری
  • کار تیمی
  • اخلاق حرفه‏ ی
  • توسعه توانمندی و مشارکت
  • ایجاد انگیزه و رضایت کاری
  • صداقت
  • شفافیت عملکرد