شعار توسعه پایدار :

آخرین اخبار

طرح آسمان

بیشتر

 

سیاست ها و برنامه های عملیاتی

اجتماعی و فرهنگی

سیاست ها

افزایش سطح آگاهی بهداشتی
تجهیز مراکز بهداشتی درمانی هرمز

کالبدی - فضایی

سیاست ها

سازماندهی مجدد بازیگران توسعه جزیره با محوریت استانداری و بنیاد برکت

عملیاتی زیرساختی

سیاست ها

ایجاد سیستم Distributed برق توزیع شده در جزیره هرمز

نظام مدیریتی ، حقوقی و امنیتی

سیاست ها

سازماندهی مجدد بازیگران توسعه جزیره با محوریت استانداری و بنیاد برکت

 

سامانه اطلاع رسانی کنترل پروژه

وضعیت عملکرد پروژه ها

0
درصد
پیشرفت کل
0
اجرا شده
0
درحال اجرا
0
کل پروژه ها

کلینیک سرمایه گذاری